user_mobilelogo

 

Om een degelijke organisatie te behouden is het nodig om een aantal clubrichtlijnen voorop te stellen. Op die manier kunnen we, met een dosis gezond verstand, alles vlot laten verlopen. Elk clublid wordt verondersteld op de hoogte te zijn van en te handelen naar deze clubrichtlijnen. Deze richtlijnen kunnen aangepast worden door het bestuur. Belangrijke wijzigingen zullen meegedeeld worden aan de leden (door vermelding op de algemene ledenvergadering of via andere communicatiemiddelen). Suggesties en voorstellen met betrekking tot deze richtlijnen zijn altijd welkom. Alvast bedankt voor de medewerking en een sportief en ongevalvrij seizoen gewenst!

1. LEDEN / LIDGELD

Elke persoon die lidgeld betaalt is lid van WTC De Kroem Foerce . 
Het betalen van lidgeld is verplicht vanaf 12 jaar.

Om lid te worden en te blijven dient het (kandidaat-) lid zijn lidgeld te betalen vóór 1 februari van het nieuwe wielertoeristenseizoen op rekeningnummer : BE13 7310 2211 2739 (of 731-0221127-39), met als mededeling " lidgeld (naam) ". 
De jaarlijkse bijdrage is vastgelegd op €50. (zie ook paragraaf "2. Puntensysteem" over hoe het lidgeld kan veranderen naargelang het aantal behaalde punten in een seizoen) Leden die aansluiten ná 31 juli van het lopende wielertoeristenseizoen betalen voor dat jaar nog €25 lidgeld.

Het is op geen enkel moment mogelijk voor een clublid om reeds betaald lidgeld terug te vorderen indien hij/zij tijdens het lopende wielertoeristenseizoen de club verlaat.

2. PUNTENSYSTEEM

Door middel van het puntensysteem willen we alle leden die zich actief inzetten voor de club belonen. Zich actief inzetten voor de club betekent in de eerste plaats uiteraard vooral veel fietsen in clubverband, maar ook helpen bij de organisatie van clubevenementen. 

2.1. HOE GAAT DIT IN ZIJN WERK?

Er is tijdens het seizoen een bepaald maximum van punten te verdienen (details van de te verdienen punten zijn beschikbaar onder de tabpage "Kalender"). Elk clublid dat op het einde van het seizoen minstens 30 punten heeft verzameld, hoeft het daaropvolgende seizoen zijn lidgeld niet te betalen, en spaart daarmee dus € 50,00. 
Clubleden die op het einde van het seizoen geen 30 punten behalen, krijgen € 1,00 per verzameld punt korting op hun lidgeld voor het volgende seizoen. Vb. Iemand die op het einde van het seizoen 15 punten verzameld heeft, dient het volgende seizoen € 50.00 - € 15.00 (15 ptn x € 1.00) = € 35.00 lidgeld te betalen. 

2.2. HOE VERDIEN JE PUNTEN?

Er zijn punten te verdienen met elke zondagsrit, feestdagrit en jaarlijkse clubrit, alsook door deelname aan vooraf aangeduide toertochten. Het is bij elke rit de bedoeling om in groep te vertrekken, dit zowel op zondag als tijdens toertochten (start aan Hemingway's of aan de start van de toertocht). 

Voorts zijn er eveneens punten te verdienen door deel te nemen of zich in te zetten voor andere clubactiviteiten: hulp bij de organisatie van de eet-avond of de Truval Kroemen Toer, deelname aan de kroegentocht, enz. Op de puntenkalender, die je ook op de website kan raadplegen onder de tabpage "Kalender", vind je het volledige overzicht van de dagen, ritten of evenementen waarop punten kunnen verdiend worden.

Het dragen van de volledige clubuitrusting is verplicht! Dit niet enkel uit respect voor onze sponsors, maar ook om als club naar buiten toe makkelijk geïdentificeerd te kunnen worden. Met het oog op de organisatie van onze eigen toertocht De "Truval Kroemen Toer" is het immers belangrijk dat we bij deelname aan de vooropgestelde toertochten als club herkenbaar zijn. Enkel op die manier kunnen we andere clubs overtuigen om ook deel te nemen aan onze toertocht. Wanneer de clubkledij niet gedragen wordt, kunnen bijgevolg ook geen punten verdiend worden.

2.3. DE CLUBKAMPIOEN

Om de clubkampioen te bepalen worden enkel het aantal gereden ritten en toertochten van het afgelopen seizoen in rekening genomen. Het clublid dat op het einde van het seizoen het meeste ritten gereden heeft, wordt gekroond als clubkampioen. 
Bij gelijke stand wordt het totaal aantal behaalde punten in rekening genomen (gereden ritten + deelname clubactiviteiten).

2.4. HOE WERKT HET PUNTENSYSTEEM IN PRAKTIJK?

Een dergelijk puntensysteem kan natuurlijk alleen maar functioneren op basis van een soort aanwezigheidslijst: het startblad. Voor de start van elke rit moet iedereen het startblad handtekenen. Het clublid is zelf verantwoordelijk om zich voor de start aan te melden om het startblad te tekenen. Dit is uiterst belangrijk want enkel diegenen die hun aanwezigheid op het startblad hebben bevestigd verdienen een punt! 
Het overzicht van de gescoorde punten per lid zal maandelijks beschikbaar zijn op de website en in het clublokaal.

3 . VERZEKERING

Vanaf 2013 werd beslist dat WTC De Kroem Foerce de betaling van de verzekering voor zich neemt. Elk clublid wordt dan ook geacht om zich, via de club, te verzekeren bij de Vlaamse Wielrijdersbond. WTC De Kroem Foerce neemt deze kosten voor zich.

In geval van een ongeval is er in het clublokaal een document aanwezig van de acties die dienen ondernomen te worden wanneer een clublid gebruik wenst te maken van de ongevallenverzekering. 
Het clublid dient zelf de nodige acties te ondernemen om de aangifte van een schadegeval in te brengen, maar kan zich natuurlijk steeds richten tot het bestuur voor informatie.

4. CLUBRITTEN 

4.1 CLUBRITTEN OP ZONDAG

Tijdens het seizoen (start: +/- half maart; stop: +/- einde oktober) organiseren we elke zondagvoormiddag een clubrit.

Plaats van vertrek: Parking tegenover café Hemingway's 
Uur van vertrek: 9u of 8u30, afhankelijk van de periode (juiste vertrekuur staat voor iedere zondag vermeld op het rittenschema)

Op zondagvoormiddag rijden we in 3 verschillende groepen

  Groep A: gemiddeld ong. 30 km/u 
Groep B: gemiddeld ong. 27 km/u 
Groep C: gemiddeld minder dan 25 km/u

Rittenschema's voor de verschillende groepen (datum, aantal km's & vertrekuur) worden aan het begin van het nieuwe wielertoeristenseizoen meegedeeld aan de clubleden (op papier & via de website).

Clubleden zijn vrij zelf te bepalen binnen welke groep ze denken te behoren. 
De algemene vuistregel is:

Bepaal voor jezelf wat jouw fietsmotivatie is en ken jezelf!

Fietsen binnen de gekozen groep houdt in dat men zich aanpast aan deze groep.

Indien iemand om de een of andere reden tijdens de rit vroegtijdig de groep wil verlaten, verwittig dan (één van) je medefietsers, zodat zij op de hoogte hiervan zijn en niet nodeloos wachten of zoeken.

4.2 ANDERE RITTEN (OP ZATERDAG, TIJDENS DE WEEKDAGEN, GEORGANISEERDE TOERTOCHTEN)

Ook op andere dagen wordt er door verschillende clubleden afgesproken om samen een rit te rijden. Dit kunnen zelf uitgestippelde ritten zijn of deelname aan georganiseerde toertochten. Alle leden zijn vrij hieraan deel te nemen. Afspraken hieromtrent gebeuren mondeling of via de website. Ook hier de vuistregel: ken jezelf en sluit je aan bij een groep die overeenkomt met jouw eigen niveau.

In het lidgeld zijn de onkosten voor deelname aan georganiseerde tochten of toertochten niet inbegrepen (tenzij anders meegedeeld).

Denk eraan dat elk lid, doormiddel van zijn verzekering bij de vlaamse Wielrijdersbond, op de meeste toertochten korting krijgt op het inschrijvingsgeld mits vertoon van hun VWB-lidkaart. Het loont dan ook de moeite deze steeds bij te hebben.

4.3 JAARLIJKSE GROEPSRIT

WTC De Kroem Foerce voorziet tevens een jaarlijkse groepsrit. Tijdstip van deze groepsrit staat opgenomen in de rittenschema's.

Tijdens de groepsrit rijden de verschillende groepen elk via hun respectievelijk parcours naar de afgesproken plaats van samenkomst. Ter plaatse wordt er dan een hapje en drankje genuttigd, en nadien wordt er teruggekeerd met de volledige groep (A & B+ & B & C).

Alle leden zijn vrij hieraan deel te nemen. Clubleden ontvangen jaarlijks tijdig informatie omtrent het concept van de groepsrit.

In het lidgeld zijn de onkosten voor deelname aan de jaarlijkse clubrit (eten, drank, …) niet inbegrepen (tenzij anders meegedeeld).

4.4 ANDERE ORGANISATIES

WTC De Kroem Foerce neemt ook regelmatig deel aan andere organisaties (vb. 24h van Zolder Cycling, koers op rollen, enz…). 
Alle leden zijn vrij hieraan deel te nemen. De kosten van deelname worden gedragen door de deelnemende leden.

5 . WEGCODE & VEILIGHEID

We fietsen samen met respect voor de wegcode en tonen de nodige wegdiscipline aangaande:

  * Gebruik van het fietspad waar mogelijk 
* Geordend 2 aan 2 rijden op de openbare weg 
* Oplettendheid aan kruispunten; geordend oversteken 
* Het nemen van ronde punten langs rechts 
* Respecteren van de "wegkapiteins" door geordend te fietsen tot het einde van de dagrit 
* Aangeven van gevaarlijke punten / situaties / delen van de weg

Tijdens georganiseerde toertochten trachten we onze groep bij elkaar te houden om te voorkomen dat er andere deelnemers tussen de groep komen rijden.

We huldigen tevens volgende principes:

  * "samen uit, samen thuis" 
* "ik fiets proper" (geen afval op de weg)

Iedereen is verplicht een fietshelm te dragen voor zijn eigen veiligheid !

6. CLUBKLEDIJ

Het dragen van de clubkledij is verplicht. 
Zie ook bij 2. Puntensysteem

6.1 BASIS CLUBKLEDINGPAKKET

Elk actief clublid krijgt bij aansluiting van de club een basis clubkledingpakket, mits betaling van een bedrag van €125.00. 
Het clubkledingpakket bestaat uit:

  * Een koerstrui met korte mouwen 
* Een koerstrui met lange mouwen 
* Een korte koersbroek

6.2 AANKOOP EXTRA KLEDIJ DOOR LEDEN

Een lid kan bijkomende uitrusting aankopen. 
Tweemaal per jaar (februari / september) zal er een rondvraag gedaan worden bij alle leden of er noodzaak is aan nieuwe kledij, met het oog op het samenstellen van een grotere bestelling, om op die manier de kostprijs te drukken.

Leden zijn natuurlijk vrij om ten allen tijde individueel bijkomende uitrusting aan te vragen. De bijkomende uitrusting kan dan enkel aangeschaft worden tegen de kostprijs die door de leverancier aan WTC De Kroem Foerce aangerekend wordt (prijzen verkrijgbaar bij het bestuur).

6.3 SPECIALE AANKOOPACTIES DOOR DE CLUB

Eenmalige aankoopacties door de club (zoals helmen, kousen, etc…) gelden enkel voor die personen die op het moment van de aankoop lid zijn, en voor nieuwe leden zolang de voorraad strekt, en behoren niet tot het basis clubkledingpakket.

 

Onze Sponsors